…dostupný profesionálny firemný servis!
Get Adobe Flash player

V oblasti daňového poradenstva našim klientom  poskytujeme:

 • elektronickú komunikáciu so správcom dane
 • zastupovanie klientov pred daňovým úradom na základe splnomocnenia (pri registráciach, daňových kontrolách, …)
 • prípravu daňového priznania k dani z príjmov právnických alebo fyzických osôb alebo asistencia pri jeho vypracovaní
 • daňové previerky interného účtovníctva klienta
 • vypracovanie alebo pomoc pri vypracovaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie Súhrnného výkazu pri plneniach z tuzemska do zahraničia
 • vyžiadania vrátenia dane z pridanej hodnoty z iných štátov EÚ
 • daň z príjmov zo závislej činnosti  zamestnancov, ročné zúčtovania dane, prípadne vypracovanie daňových priznaní niektorých zamestnancov
 • daňové priznanie fyzických osôb bez vedenia účtovníctva
 • daňové plánovanie s cieľom optimalizácie daňového zaťaženia spoločnosti
 • upozorňovanie klientov na dôležité zmeny daňových, účtovných prípadne aj iných zákonov
 • daň z motorových vozidiel (daňové priznania)
 • stanoviská k daňovým problémom,  vypracovanie stanovísk k špecifickým otázkam klienta

Predchádzajte problémom. Pýtajte sa včas svojho daňového poradcu.

Print Friendly, PDF & Email