…dostupný profesionálny firemný servis!
Get Adobe Flash player

V oblasti účtovných služieb sa špecializujeme najmä na:

 • účtovné služby – kompletné vedenie a spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre podnikateľské subjekty  (obchod, služby), prípadne aj pre iné účtovné jednotky v zmysle Zákona o účtovníctve  č. 431/2002 Z.z. (napríklad pre občianske združenia)
 • účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
 • spracovanie mesačných uzávierok vrátane výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), priebežné informácie o výsledku hospodárenia
 • kompletné ročné účtovné závierky vrátane povinných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad peňažných tokov,  Poznámky – možné aj v anglickom jazyku)
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov účtovnej jednotky
 • spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
 • kompletné spracovanie personálnej a mzdovej agendy (kompletný výpočet miezd, vyhotovenie a odoslanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, prihlásovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, elektronická komunikácia s daňovým úradom, sociálnou a zdravotnými poisťovňami, vyhotovenie výplatných pások, spracovanie prevodných príkazov pre úhradu miezd, dane a odvodov, resp. zabezpečenie ich úhrad, ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov, vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov a iné)

 Aj Vy si môžete dovoliť profesionálne vedené účtovníctvo!

Ak nemáte istotu, že si vediete Vaše účtovníctvo správne poskytneme Vám:

 • kontrolu správnosti účtovania
 • kontrolu správnosti aplikácie daňových predpisov
 • účtovné poradenstvo (metodické vedenie Vašich interných účtovníkov, vypracovanie vnútrofiremných smerníc …)
 • ekonomické poradenstvo
 • organizačné poradenstvo
Print Friendly, PDF & Email